ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07 / 2019

Διακηρύσσεται Συνοπτικός διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε Ευρώ για το έργο της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας και αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρηματικού πλάνου πέντε (5) ακινήτων και ενός (1) ακινήτου (οικοπέδου), ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.600,00 €), προ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/06/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, 10557Αθήνα, στον 1ο όροφο.