ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (AMBASSADEUR)

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι :

Τον με αριθμ. πρωτ. 150667/11-07-2018 και ΑΔΑ: 6Ο6Κ46587Η-ΟΙΜ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 20 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της αριθμ. πρωτ. 150667/11-07-2018 και ΑΔΑ: 6Ο6Κ46587Η-ΟΙΜ Διακήρυξης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.