ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019

Το ΕΤΕΑΕΠ διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της «νέας μόνωσης δώματος στο κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη και Αγίου Κων/νου 1 στον Πειραιά»., με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #8.500,00# € (οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι #10.540,00#€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ), με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/9/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στην Αίθουσα Δ.Σ. (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Πέμπτη 12/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289, -291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία.