ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την συντήρηση και πλήρη υποστήριξη 33 εκτυπωτών ΟΚΙ, με κόστος ανά σελίδα για ένα (1) έτος και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται 71.000 € (εβδομήντα ένα χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 88.040 € (ογδόντα οκτώ χιλιάδες, σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/12/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 23:59.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/12/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275291, -5026, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ