ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 41, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 41 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 4/2020, αριθμ. πρωτ. 10736/20-01-2020 και ΑΔΑ: Ω0ΩΕ46587Η-Φ23) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 15 + 5 έτη, πενταόροφου αυτοτελούς ακινήτου, με υπόγειο, ισόγειο, πέντε άνωθεν αυτού ορόφους και δώμα, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σταδίου 41, στην Αθήνα, επιφάνειας 8.453,08 τ.μ. (πρώην «ΦΩΚΑΣ»). Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 45.000,00 €. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

e-mail: t.periousias@eteaep.gov.gr

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 4/2020, αριθμ. πρωτ.10736/20-01-2020 και ΑΔΑ:Ω0ΩΕ46587Η-Φ23 διακήρυξης.