Συνοπτικός Διαγωνισμός υπηρεσίας Προσδιορισμού Μισθωτικής αξίας εννέα ακινήτων και Μισθωτικής και Αγοραίας αξίας ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση της υπηρεσίας του προσδιορισμού της μισθωτικής αξίας εννέα(9) ακινήτων και του προσδιορισμού της μισθωτικής αξίας και της αγοραίας αξίας ενός(1) ακινήτου, ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών  προϋπολογιζόμενης δαπάνης έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), προ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στην Αίθουσα Δ.Σ. (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Πέμπτη  20/02/20  και ώρα  09:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289,-290, -291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία.»