ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 / ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 7.00΄ έως 16.00΄  και στα τηλέφωνα 2103275210,2103275086.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού»