Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Τακτικού Καθαρισμού

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2017
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)