ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΤΕΑΕΠ πρόκειται να αναθέσει το έργο της προετοιμασίας του πλήρους φακέλου και των τευχών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει τη μελέτη της καταλληλότητας του κτιρίου ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ επί της Σταδίου 41, στην Αθήνα, προκειμένου να συστεγαστούν σε αυτό όλες οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ, και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της ανακαίνισής του, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό της δαπάνης του συνόλου των εργασιών που θα απαιτηθούν για όλες τις διαμορφώσεις και τροποποιήσεις.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ