ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια 33 φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων με τριετές συμβόλαιο τεχνικής κάλυψης και συντήρησης με κόστος ανά σελίδα, με εκτιμώμενη αξία 213.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 265.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ :65654

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/11/2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 23:59 μ.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2018 (.doc)
ΤΕΥΔ 12/2018 (.doc)