ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2018

Διακήρυξη 02/2018 Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με διάρκεια δύο (2) έτη, από την επόμενη ημερομηνία της υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα επέκτασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 600.000,00€ (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) προ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 744.000,00 € (επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)(DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Τ.Ε.Υ.Δ. (PDF)(DOC)

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ στην Αττική και στην Περιφέρεια, για διάστημα 12 μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2018 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (PDF)(DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (PDF)(DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)(DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΤΕΥΔ (PDF)(DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ (PDF)(DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (PDF)(DOC)

Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης Ανελκυστήρων κτιρίων ΕΤΕΑΕΠ

To Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμενές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της συντήρησης των είκοσι (20) ανελκυστήρων των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάθεσης έργου εκτίμησης μισθωτικής αξίας 43 ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας σαράντα τριών (43) ακινήτων ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #30.000,00#€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ), προ ΦΠΑ., ήτοι, #37.200,00€# € (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 09:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -5289, -5290, -5291, -5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09/2017

Ματαίωση Διαγωνισμού Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.175263/20-10-2017 (ΑΔΑ: 723Λ46587Η-ΞΕΡ) απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκηρύχτηκε συνοπτικός διαγωνισμός  για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Κατόπιν επανεξέτασης  των αναγκών του Ταμείου, ο διαγωνισμός ματαιώνεται επειδή κάποιο όροι  που έχουν τεθεί  για τεχνικούς λόγους δεν ανταποκρίνονται στις  πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Εν συνέχεια, θα επανεξετασθούν οι όροι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ

Ματαίωση Διαγωνισμού (doc)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μελανιών και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών και άλλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του (ΦΚΑ, ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ