ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναδιάρθρωση της υποδομής των συστημάτων και εκσυγχρονισμού της εργασίας των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 100.967,74 € (εκατό χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 125.200,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 23:59 μ.μ.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/11/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275085 και +30  2103275090 όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 16.00΄.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τον έλεγχο νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα,
έως την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 09.00 π.μ., προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (πέντε χιλιάδων ευρώ).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται ότι στην υπ’ αρ. 07/ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα», μπορούν να συμμετάσχουν ειδικότητες μηχανικών που έχουν νόμιμο δικαίωμα να φέρουν εις πέρας το σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών του έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2018 – «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤΟΥΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε  Ι

            Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #60.000,00# € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, #74.400,00# € (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα  09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -5289,
-5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (docx)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (pdf)
ΤΕΥΔ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (doc)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 2-4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 2-4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,

με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #30.000#  € προ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018 και ώρα 09:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018
ΤΕΥΔ 09_2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

 

Να υποβάλει σφραγισμένη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια προεκτυπωμένων φακέλων μέχρι την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 π.μ..

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη στην παρούσα Πρόσκληση, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 07/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 07/2018 (αρ. πρωτ. 163084/20-07-2018- ΑΔΑ: Ω94746587Η-517 – ΑΔΑΜ: 18PROC003461232) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυθεντικών, συμβατών μελανιών και λοιπών αναλωσίμων για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Διευκρινίσεις

Αναβολή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 5/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι αναβάλλεται για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, η διενέργεια υποβολής προσφορών επί της 05/2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος λόγω σφάλματος στη διατύπωση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

                                                                            Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια αυθεντικών, συμβατών μελανιών και λοιπών αναλωσίμων για τους εκτυπωτές, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #42.600,00# € (σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, #52.824,00# € (πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ) συμπερι- λαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα  09:00 π.μ.’

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07.2018

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά σε Ευρώ, για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος με πατάρι, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 38, Σέρρες, μικτής επιφάνειας 109,00 τ.μ. πλέον 48,55 τ.μ. επιφάνειας παταριού.
Η εκμίσθωση θα γίνει για διάστημα 12 ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 12 έτη και το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στα 300,00 €.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.,, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα 2103275085, 2103275086 και 2103275090 όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 7.30΄ έως 16.00΄.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018